+36 20 229 6353 info@domoni.hu
Lakástörvény
A tevékenység végzésének szigorú feltételeiről a  1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról * , röviden a Lakástörvény  ad útmutatást.

Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az végezhet Magyarországon, aki rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakképesítéssel és megfelel a törvényi feltételeknek, illetve e tevékenység bejelentését az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság jóváhagyta és szerepel a  névjegyzékben.

Termőföldnek NEM minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározása

Az  25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről 

rendelet meghatározza a hitelbiztosítéki érték fogalmát , megállapításának módját, felsorol 4 féle értékelési módszert. Az értékelési szakvélemény tartalmi, formai elemeit, időbeli hatályát. A rendelet mellékletei részletesen bemutatják a 4 féle értékelési módszert,  melyek közül legalább kettőt, de lehetőség szerint hármat az értékelés során alkalmazni kell.  

 

A hitelbiztosítéki érték megállapításának alapja a piaci érték, melynek meghatározására négyféle módszer alkalmazható:

a) a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés;

b) statisztikai alapú értékelés;

c) a hozamszámításon alapuló értékelés;

d) a költségalapú értékelés.

 

Céges ingatlanok értékelése

A vállalkozások ingatlanjai és az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok a vállalkozás befektetett eszközei közé tartoznak és beszerzési áron vagy bekerülési értéken tartják nyilván. Az utóbbi évtized ingatlanpiaci változásai azonban jelentős mértékű különbséget eredményeztek a könyv szerinti érték és a valós érték között. A Számviteli törvény ingatlanok esetében lehetővé teszi a piaci értéken történő értékelést, ha az ingatlan mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét. A valós érték megállapítását független ingatlanvagyon-értékelő szakvéleménye bizonyítékként támasztja alá. A piaci értéken történő nyilvántartás valós képet ad a vállalkozás vagyoni helyzetéről, cégminősítés során kifejezetten előnyös, megkönnyíti és – gyorsítja a hitelfelvételt.

 

Számviteli törvény szerint:

valós érték: az az összeg, amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, illetve megvásárolható), vagy egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, az üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött (köthető) ügylet (szerződés) keretében.

“Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és az egyéb bevételekkel szemben, a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésénél a pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkentésével növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.

(3) A (2) bekezdés szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor számításba vett értékéig – a 47-51. § szerinti bekerülési értéke összegéig, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig – kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg.”